Apkalpojamie objekti

 • Valsts iestādes
 • Privātmājas, villas un dzīvojamie ciemati
 • Ierobežotas piekļuves un paaugstinātu drošības pasākumu objekti
 • Publiskie un sabiedriskie objekti
 • Biroju telpas un ēkas
 • Noliktavas, ostas, stāvvietas un slēgtās teritorijas
 • Ražošanas un citi rūpnieciskie objekti
 • Tirdzniecības un izklaides kompleksi
 • Mājīpašumi un dzīvojamie kompleksi
 • Kultūras mantojuma objekti
 • Pansionāti un viesnīcas
 • Slimnīcas, poliklīnikas un citi objekti ar specializētām prasībām
 • Celtniecības objekti
 • Тransporta līdzekļi